© Copyright Pavel Bashmakov
Guitar №179 "Jasmin" Mod. Flamenco / Spruce / Satinwood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Pepe Fernandez "Solea"
Guitar №181 Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 Guitar №177 Mod. Flamenco / Spruce / Rosewood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev and Gleb Okunev "Taranta"
Guitar №170 Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2014 by Pavel Bashmakov Played by Gleb Okunev "Alegrias"
Guitar №182 "Morena" Mod. Flamenco / Spruce / Brasilian Rosewood / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Rycardo Moreno "Solea"
Guitar №181 "Angelita" Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev "Minera"
Guitar №174 "Campanella" Mod. Flamenco 3/4 / Spruce / Merbao / 2016 by Pavel Bashmakov Played by Pedro Javier "Farruca"
Guitar №175 Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2016 Guitar №177 Mod. Flamenco / Spruce / Rosewood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev and Gleb Okunev "Silencio"
Guitar №175 "Selena" Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2016 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev "Solea"
Guitar №181 "Angelita" Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Gleb Okunev "Solea"
Guitar Workshop Luthier Pavel Bashmakov
© Copyright Pavel Bashmakov
Guitar №179 "Jasmin" Mod. Flamenco / Spruce / Satinwood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Pepe Fernandez "Solea"
Guitar №181 Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 Guitar №177 Mod. Flamenco / Spruce / Rosewood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev and Gleb Okunev "Taranta"
Guitar №170 Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2014 by Pavel Bashmakov Played by Gleb Okunev "Alegrias"
Guitar №182 "Morena" Mod. Flamenco / Spruce / Brasilian Rosewood / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Rycardo Moreno "Solea"
Guitar №181 "Angelita" Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev "Minera"
Guitar №174 "Campanella" Mod. Flamenco 3/4 / Spruce / Merbao / 2016 by Pavel Bashmakov Played by Pedro Javier "Farruca"
Guitar №175 Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2016 Guitar №177 Mod. Flamenco / Spruce / Rosewood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev and Gleb Okunev "Silencio"
Guitar №175 "Selena" Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2016 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev "Solea"
Guitar №181 "Angelita" Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Gleb Okunev "Solea"
Guitar Workshop Luthier Pavel Bashmakov
© Copyright Pavel Bashmakov
Guitar №179 "Jasmin" Mod. Flamenco / Spruce / Satinwood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Pepe Fernandez "Solea"
Guitar №181 Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 Guitar №177 Mod. Flamenco / Spruce / Rosewood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev and Gleb Okunev "Taranta"
Guitar №170 Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2014 by Pavel Bashmakov Played by Gleb Okunev "Alegrias"
Guitar №182 "Morena" Mod. Flamenco / Spruce / Brasilian Rosewood / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Rycardo Moreno "Solea"
Guitar №181 "Angelita" Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev "Minera"
Guitar №174 "Campanella" Mod. Flamenco 3/4 / Spruce / Merbao / 2016 by Pavel Bashmakov Played by Pedro Javier "Farruca"
Guitar №175 Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2016 Guitar №177 Mod. Flamenco / Spruce / Rosewood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev and Gleb Okunev "Silencio"
Guitar №175 "Selena" Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2016 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev "Solea"
Guitar №181 "Angelita" Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Gleb Okunev "Solea"
Guitar Workshop Luthier Pavel Bashmakov
Guitar №179 "Jasmin" Mod. Flamenco / Spruce / Satinwood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Pepe Fernandez "Solea"
Guitar №174 "Campanella" Mod. Flamenco 3/4 / Spruce / Merbao / 2016 by Pavel Bashmakov Played by Pedro Javier "Farruca"
Guitar №181 Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 Guitar №177 Mod. Flamenco / Spruce / Rosewood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev and Gleb Okunev "Taranta"
Guitar №175 Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2016 Guitar №177 Mod. Flamenco / Spruce / Rosewood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev and Gleb Okunev "Silencio"
Guitar №170 Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2014 by Pavel Bashmakov Played by Gleb Okunev "Alegrias"
Guitar №175 "Selena" Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2016 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev "Solea"
Guitar №182 "Morena" Mod. Flamenco / Spruce / Brasilian Rosewood / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Rycardo Moreno "Solea"
Guitar №181 "Angelita" Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Gleb Okunev "Solea"
Guitar №181 "Angelita" Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev "Minera"
Guitar Workshop Luthier Pavel Bashmakov
© Copyright Pavel Bashmakov
Guitar №179 "Jasmin" Mod. Flamenco / Spruce / Satinwood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Pepe Fernandez "Solea"
Guitar №174 "Campanella" Mod. Flamenco 3/4 / Spruce / Merbao / 2016 by Pavel Bashmakov Played by Pedro Javier "Farruca"
Guitar №181 Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 Guitar №177 Mod. Flamenco / Spruce / Rosewood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev and Gleb Okunev "Taranta"
Guitar №175 Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2016 Guitar №177 Mod. Flamenco / Spruce / Rosewood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev and Gleb Okunev "Silencio"
Guitar №170 Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2014 by Pavel Bashmakov Played by Gleb Okunev "Alegrias"
Guitar №175 "Selena" Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2016 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev "Solea"
Guitar №182 "Morena" Mod. Flamenco / Spruce / Brasilian Rosewood / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Rycardo Moreno "Solea"
Guitar №181 "Angelita" Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Gleb Okunev "Solea"
Guitar №181 "Angelita" Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev "Minera"
Guitar Workshop Luthier Pavel Bashmakov
© Copyright Pavel Bashmakov
Guitar №179 "Jasmin" Mod. Flamenco / Spruce / Satinwood / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Pepe Fernandez "Solea"
Guitar №174 "Campanella" Mod. Flamenco 3/4 / Spruce / Merbao / 2016 by Pavel Bashmakov Played by Pedro Javier "Farruca"
Guitar №181 Mod. Flamenco / 2018 Guitar №177 Mod. Flamenco / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev and Gleb Okunev "Taranta"
Guitar №175 Mod. Flamenco / 2016 Guitar №177 Mod. Flamenco / Spruce / 2017 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev and Gleb Okunev "Silencio"
Guitar №170 Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2014 by Pavel Bashmakov Played by Gleb Okunev "Alegrias"
Guitar №175 "Selena" Mod. Flamenco / Spruce / Maple / 2016 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev "Solea"
Guitar №182 "Morena" Mod. Flamenco / Spruce / Rosewood / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Rycardo Moreno "Solea"
Guitar №181 "Angelita" Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Gleb Okunev "Solea"
Guitar №181 "Angelita" Mod. Flamenco / Spruce / Cypress / 2018 by Pavel Bashmakov Played by Alexey Starodubtsev "Minera"
Guitar Workshop Luthier Pavel Bashmakov
© Copyright Pavel Bashmakov